Cestovné poistenie

Union poisťovňa, a.s. ponúka prostredníctvom cestovných kancelárií komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov, ktoré obsahuje:

Poistenie liečebných nákladov: v prípade úrazu, akútnej choroby alebo smrti poisteného v zahraničí kryje náklady na ambulantné ošetrenie, lieky, hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, aj spätnú prepravu pacienta do vlasti.
Asistenčné služby: okamžitá a non-stop dostupná telefonická asistencia v prípade, ak sa poistená osoba ocitne v zahraničí v ťažkej situácii (úraz, choroba, strata či krádež dokladov a pod.).
Poistenie batožiny: kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí osobnej potreby a cestovných dokladov
Úrazové poistenie: kryje poistenú osobu v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti úrazom
Poistenie zodpovednosti za škodu: slúži na krytie škôd, ktoré poistená osoba spôsobí tretej strane na zdraví alebo majetku
Poistenie storna objednanej služby: poistený má právo na preplatenie stornopoplatku, resp. jeho časti, ak objednanú službu (letenku, cestovný lístok, ubytovanie) nemohol využiť z dôvodu choroby, úrazu a pod.

pričom poistné za tento balík poistení pre územie Európy je 2 EUR/osoba/deň

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia

Rozsah poistenia a podrobné informácie

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: