Cestovné poistenie

UNIQA poisťovňa, a.s. ponúka prostredníctvom cestovných kancelárií komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov, ktoré obsahuje:

Poistenie storno poplatku: 

- náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu 

Poistenie prerušenia cesty: 
- náhrada uhradených a nevyčerpaných služžieb vrátane nákladov
na spiatočnú cestu
 
Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia: 
- poistenie zmeškania dopravného prostriedku pri odchode 
- náhrada dodatočných nákladov na stravu, prenocovanie a cestu
- oneskorený príchod na východzie letisko, stanicu. Náhrada nákladov na stravu, nocľah, taxík
 
Poistenie batožiny: 
- náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny:
- náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia/výbavy, ďalekohľadu,
okuliarov
- nevyhnutné hygienické potreby a veci osobnej spotreby pri oneskorenom dodaní batožiny
- pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
 
Poistenie zachraňovacích nákladov:
- poistenie zásahov horskej služby v SR
 
Poistenie liečebných nákladov:
- náklady na pátranie a záchranu na horách a na/vo vode
- prevoz do najbližšej nemocnice preloženie poisteného
- ambulantné ošetrenie 
- hospitalizácia 
- denná dávka počas hospitalizácie, max. 14 dní 
- nevyhnutná preprava liekov  
- transport do domovskej krajiny podľa rozhodnutia lekára vrátane ambulantného lietadla
- návšteva poisteného jeho blízkou osobou, pri hospitalizácii poisteného dlhšej ako 10 dní
- opatrovník a rodič hospitalizovaného dieťaťa 
- návrat spolupoistenej osoby do domovskej krajiny
- ošetrenie zubov - iba akútne prípady (vyvŕtanie, liečivá vložka, vytrhnutie a pod.)
- dioptrické, ortopedické, protetické pomôcky
- repatriácia ľudských pozostatkov poisteného do domovskej krajiny
- liečebné náklady v dôsledku terorizmu do 3. stupňa (ambulantné ošetrenie, hospitalizácia poisteného, prevoz poisteného v súvislosti s jeho ošetrovaním) 
 
Úrazové poistenie:
- odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu poisteného nad 50 % a smrti úrazom 
- poistenie zodpovednosti za škodu
- neúmyselne spôsobené škody na zdraví a na veci  
 
Právna pomoc:
- pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou 
- pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka 
- návratná záloha pre advokáta alebo návratná kaucia 
 
pričom poistné za tento balík poistení pre územie Európy je 2,50 EUR/osoba/deň

rozšírené poistenie Pandemic má sadzbu pre územie Európy 1,20 EUR/osoba/deň, vzniklo ako reakcia na aktuálnu situáciu vo svete a predstavuje rozšírený rozsah poistného krytia pre riziká spojené s ochorením COVID-19.

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia

Rozsah poistenia a podrobné informácie

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: