Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde CK PAXTRAVEL

Kombinácia ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“). Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy.

Spoločnosť PAXTRAVEL, s.r.o., IČO: 31340571, sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava, registrácia: OR Okr. Súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 4196/B (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu ako celku. Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku.

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.:

 • cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,
 • cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
 • cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
 • cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi,
 • cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.
 • cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.
 • cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,
 • cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
 • ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
 • cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,
 • realizácia poznávacích zájazdov autobusovou dopravou je podmienená minimálnym počtom účastníkov 35 osôb. Cestujúci musí byť písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde zo strany CK z dôvodu nedosiahnutia min. počtu cestujúcich v zmysle zákona 170/2018 Z. z., § 21, odsek (3), písmeno (a) a (b)
 • súčasťou zájazdu sú iné služby cestovného ruchu poskytované v cudzom jazyku: nie,
 • zájazd nie je vhodný pre osoby so zníženou pohyblivosťou
 • cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
 • ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované v zmysle zákona 170/2018 Z. z.
 • ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,

♦ cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501, telefón: 02 32 600 100, e-mail: poistovna@uniqa.sk (ďalej len „Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“),
♦ cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby cestovného ruchu odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.
♦ meno zodpovedného zástupcu / názov subjektu: CK PAXTRAVEL, adresa: Májkova 3, 811 07 Bratislava, elektronická adresa: ck@paxtravel.sk, telefónne číslo: +421255424229, +421255424230, telefónne číslo pre núdzové situácie: +421948024289

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Prihláste sa pomocou:

alebo cez Váš email:

Prihlásenie predajcu: